SKLEP-SCRYBA.PL - od 1998 roku.
 • instagram
 • facebook
 • youtube
Regulamin

§1

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Scryba-  Ryszard Łuszczek- Oroński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PHU Stalówka Ryszard Łuszczek-Oroński” pl.Tadeusza Kościuszki 18, 50-027 Wrocław, NIP: 8970002110.
 2. sklep-scryba.pl - sklep prowadzony przez Scryba w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez Scryba w domenie  https://sklep-scryba.pl w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów. W dalszej części regulaminu https://sklep-scryba.pl nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.
 3. Użytkownik- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu.
  podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu https://sklep-scryba.pl a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
 4. Sprzedawca- Scryba
 5. Kupujący- użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu https://sklep-scryba.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
 6. Towar- rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym https://sklep-scryba.pl
 7. Oferta- skierowana przez Sceyba  dowszystkich użytkowników serwisu https://sklep-scryba.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 8. Administrator danych-  Scryba – wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
 9. Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez https://sklep-scryba.pl w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej Scryba pod adresem https://sklep-scryba.pl
 10. Konsumentem jest Kupujący lub Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem Cywilnym
 11. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w witrynie internetowej https://sklep-scryba.pl w sposób umożliwiający Uzytkownik lub Kupujący jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Kupujący
 12. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Sklepu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 14. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu https://sklep-scryba.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu https://sklep-scryba.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
 15. Usługa korzystania z serwisu https://sklep-scryba.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie https://sklep-scryba.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą(na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu https://sklep-scryba.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie https://sklep-scryba.pl jest Scryba
 2. Administratorem danych osobowych jest Scryba\
 3. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe https://sklep-scryba.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
 4. W ramach serwisu https://sklep-scryba.pl oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju artykuły piśmiennicze, biżuteria oraz zegarki (towary):
 5. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
 6. Ze sklepem Internetowym Scryba można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem galeria@scryba.pl,  lub telefonicznie +48(71) 372-45-10, w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego.

 

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w https://sklep-scryba.pl
 2. Skryba informuje, iż podczas korzystania z usług https://sklep-scryba.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajduje się w Polityce prywatności https://sklep-scryba.pl dostępnej na stronie internetowej pod adresem  https://sklep-scryba.pl
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Kupujący lub Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Kupujący lub Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Kupującym lub Użytkownikom nie wolno korzystać z Kont innych Kupujących lub Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Kupujący lub Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Sklepie, w tym w szczególności w ramach Konta oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Sklepu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Użytkownikami korzystającymi z serwisu https://sklep-scryba.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 8. Dostęp do Konta, Użytkownikotrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji.
 9. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem), a Scryba na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Scrybaw ramach serwisu możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres  galeria@scryba.pl lub na piśmie na adres Scryba (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Scryba usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
 11. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
 12. Wskazane w pkt. 14 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane
 13. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 14. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 15. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.
 16. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 14, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
 17. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych
 18. Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

          a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 • utworzenia i zarządzania Kontem;
 • obsługi i realizacji Zamówienia;
 • przeprowadzenia procesu płatności;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
 • rozliczenie usług świadczonych przez Scryba jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

 

     3.

             a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

             b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
 • windykacja należności;
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

     4.

             a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Kupujących udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

     5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

     6. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym o raz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Scryba lub innych podmiotów (za zgodą Scryba. ) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Scryba oraz innych podmiotów (za zgodą Scryba).Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

     7. Zgodę o której mowa w ust. 6. Użytkownik może wyrazić zgodę w przypadku wypełnienia formularza „Zamówienie jako gość”

     8. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania prawa do usunięcia swoich danych osobowych. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Scryba.

     9. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Scryba  danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 6 i 7, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Scryba jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

    10. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

     11. Scryba wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami

 

§ 4

Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia

 1. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
 2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamawiam”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym „Zamówienie jako gość” lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Sprzedawca informuje, iż Scryba może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić je do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie.
 4. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu oraz zasad ich ponoszenia.
 5. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 6. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk” lub „do Kasy”.
 7. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
 8. firmie spedycyjnej/ kurierskiej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 9. producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.

     7. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

     8. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.

     9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia pod względem jego prawidłowości i rzetelności, a także prawo do jego anulowania w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości lub rzetelności

    10. Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego zawiera braki lub jest niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym wykorzystując informacje kontaktowe podane w formularzu zamówienia, w celu usunięcia braków lub wątpliwości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Kupującym lub nieusunięcia dostrzeżonych braków, Sprzedawcą uprawniony jest do anulowania zamówienia.

    11. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 3 dni Sprzedawca anuluje zamówienie.

    12. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer, pozwalający na identyfikację Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

    13. W efekcie złożenia prawidłowego zamówienia przez Kupującego, potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłaty ceny dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy potwierdzane jest wiadomością elektroniczną, zawierającą informację o wszystkich istotnych elementach zamówienia.

    14. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym Regulaminem Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.

    15. w przypadku towarów: opłata zamówienia  jest realizowana poprzez przelew na konto bankowe firmy Scryba lub za pośrednictwem: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, płatności ratalne – confino, raty online, przelew natychmiastowy – realizowany przez blue media S.A. lub za pobraniem

    16. W Metodzie za pobraniem, o ktorej mowa w ust. powyżej,  zapłata nastąpi gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru lub w kasie Sklepu stacjonarnego Scryba. Sklep Internetowy Scryba zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Kupujący w czasie składania zamówienia otrzymuje informacje o terminie jego realizacji.
 2. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm spedycyjnych/kurierskich. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie, bądź widoczne są po dodaniu produktu do koszyka. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z kupującym – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 4. O wysyłaniu towaru Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę można zlokalizować pod następującym adresem wysłanym drogą mailową lub telefoniczną przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 6. Wraz z Produktem wysyłana jest faktura na osobę prywatną lub firmę bez VAT, potwierdzająca dokonanie zakupu. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
 7. a) Imię i nazwisko/firmę,
  b) Adres zamieszkania/siedziby,
  c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  d) Numer zamówienia,
  e) Adres korespondencyjny

 

§ 6

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który można znaleźć pod linkiem: https://sklep-scryba.pl/reklamacje-zwroty . W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 7

Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
 2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
 3. W przypadku jeśli zakupione towary okażą się wadliwe – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.  
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Kupujący zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku reklamacji jest opisany tutaj: https://sklep-scryba.pl/reklamacje-zwroty
 7. Scryba nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towarów przez Kupującego lub osób trzecich, w tym w szczególności wadliwe użytkowanie produktu.

 

§ 8

Uprawnienia Sprzedawcy

 1. Scryba może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu https://sklep-scryba.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Scryba uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail lub komunikat w panelu Konto Użytkownika).
 2. Scryba może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji w przypadku gdy uprzednio skorzystał wobec Użytkownika z uprawnienia wskazanego w ust. 1.
 3. Scryba nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Scryba niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Scryba

§ 9

Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik posiadający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
 3. Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia Konta Użytkownika.

 

§ 10

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://sklep-scryba.pl/pl/i/Regulamin/32
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://sklep-scryba.pl/pl/i/Regulamin/32
 3. Scryba zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 4. https://sklep-scryba.pl/  zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.
 5. W przypadku złożenia przez https://sklep-scryba.pl/ oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia https://sklep-scryba.pl/ do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień, rabatów i promocji z poziomu Konta. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując się bezpośrednio z Scryba
 6. https://sklep-scryba.pl/ oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, to pozostałe jej postanowienia pozostają obowiązujące i są wiążące

 

 

do góry

Wszystkie zdjęcia i opisy chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez zgody właściciela witryny jest zabronione.

@ 2017 sklep-scryba.pl - wszelkie prawa zastrzeżone

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl